Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op iedere school functioneert een medezeggenschapsraad. Deze is samengesteld uit democratisch gekozen leerkrachten en ouders. De medezeggenschapsraad adviseert de directie over beleidsmatige zaken. In sommige gevallen is er sprake van instemmingsrecht. Bij het werven van nieuw personeel is er ook een rol weggelegd voor de ouders van de medezeggenschapsraad. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Als u opmerkingen en suggesties heeft over de gang van zaken op school, kunt u die kwijt bij de medezeggenschapsraad. 

De notulen zijn voor de ouders te lezen via het ouderportaal (Schoudercom) van de school.

Vergaderingen

Per jaar zijn er ongeveer 6 à 7 vergaderingen. In deze vergaderingen komen onderwerpen aan bod zoals: financiën, personeelsbeleid, schoolplan, vakantierooster, binnenklimaat, inspectierapporten.

Leden MR
  • Liesbeth Algra - leerkracht van groep 1/2A - Voorzitter
  • Chantal Randsdorp- ouder
  • Cindy Prins - ouder
  • Joeke Meijer - ouder
  • Ingrid van der Jagt - leerkracht van groep 1/2D
  • Neomi Kruider - leerkracht van groep 3A en 5A

 

GMR

Naast een MR die zaken regelt op schoolniveau, bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Sophia Scholen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad brengt advies uit over of stemt in met besluiten op bestuurlijk niveau. In de GMR zijn van alle Sophiascholen zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd.